Текст песни Коран - Ниса с?ресі - сура №4 – Ан-Ниса (Женщины)

Исполнитель: Коран
?й адам баласы! Сендерді бір кісіден (Адам атадан) жарат?ан ж?не одан оны? ж?байын (Хауа ананы) жаратып, ол екеуінен к?птеген ер, ?йелді тарат?ан Раббылары?нан ?ор?ы?дар. Сол ар?ылы ?зара с?рас?ан Алладан ж?не туыстардан (безуден) са?таны?дар. Ш?ксіз Алла (Т.) сендерді ба?ылаушы. (1)
Жетімдерді? малдарын бері?дер, жаманды жа?сымен алмастырма?дар; оларды? малдарын ?з малдары?а ?осып жеме?дер. ?йткені ол, к?н?. (2)
Егер (?йленгенде) жетім ?йелдер жайында ?ділетсіздік істеуден ?оры?са?дар, ?здері?е жа??ан бас?а ?йелдерден екі, ?ш ж?не т?ртке дейін ?йлені?дер. Сонда егер те? ?стай алмаудан ?оры?са?дар, онда біреу алы?дар немесе ?олдары?да?ы к?? де болады. ?ділетсіздік болмау?а жа?ыныра?ы осы. (3)
?йелдерді? м??ерін (?алы?ын) ы?ыласпен бері?дер. Сонда егер ?йелдер ?з к??ілдерінше, сендерге м??ерден бір н?рсе ке?шілік етсе, онда оны же?дер; сі?імді, ж?рімді болсын. (4)
Ж?не Алланы? сендерді басына т?р?ыз?ан малдарды а?ылсыздар?а берме?дер. (Жетімні? малын а?ылдары толмай ?здеріне тапсырма?дар.) Оларды к?ректендіріп, киіндірі?дер де, олар?а сыпайы с?з с?йле?дер. (5)
Жетімдерді ?йлену ша?ына жеткенше сына?дар. Сонда егер олардан бір естиярлы? к?рсе?дер, дереу оларды? малдарын ?здеріне бері?дер. Сондай-а? оларды? ержетуінен ?ор?ып, ысыраптап, тездетіп жеме?дер. Ал ж?не біреу бай болса, онда тартынсын да, біреу жарлы болса, онда да орнымен жесін. ?ашан оларды? малдарын ?здеріне тапсырса?дар, олар?а ай?а? ?ойы?дар. Алла (Т.) есеп к?руде жеткілікті. (6)
?ке-шеше ж?не жа?ындарды? ?алдыр?ан н?рселерінен еркектерге де ?лес бар. ?ке- шеше ж?не жа?ындарды? ?алдыр?ан н?рселерінен ?йелдерге де ?лес бар. Аз немесе к?п болса да, одан ?лшеулі несібе бар. (7)
Б?ліс кезінде а?айындар, жетімдер ж?не міскіндер келсе, онда оларды ??р тастамай бір н?рсе бері?дер де, ?здеріне сыпайы с?з с?йле?дер. (8)
Арттарында нашар (жас) балалар ?алдырса, олар?а не болар екен деп уайым жесін. Алладан ?оры?сын да, д?рысын айтсын. (9)
Негізінен сондай жетімдерді? малдарын з?лымды?пен жегендер, олар ?арындарын от пен толтыр?ан болады. Сондай-а? жалында?ан тоза??а кіреді. (10)
Алла сендерге, балалары? жайында; бір еркекке екі ?йелді? мирасындай ?лес б?йырады. Егер ?йелдер екіні? ?стінде болса, онда ?ал?ан малды? ?штен екісі олардікі. Ал егер жал?ыз ?ыз болса, онда жартысы онікі. ?лікті? баласы болса, ?ке-шешесіне ?ал?ан малды? алтыдан бірі тиеді. Егер баласы болмай оны? м?рагері ?ке-шешесі ?ана болмай, онда шешесіне ?штен бірі тиеді. Егер ?лікті? туыстары болса, онда шешесіне алтыдан бірі тиеді. (Б?лар) етілген ?сиет ж?не борыш ?телгеннен кейін орындалады. Сендер ?келері?мен ?лдары?ны? пайда т?р?ысынан ?айсысы жа?ын екенін білмейсі?дер. Б?л ?кімдер, Алла тарапынан бекітілген. К?діксіз Алла, тере? білім, хикмет иесі. (11)
Сендерге баласы болма?ан ж?

Другие песни этого исполнителя
Copyright © 2016-2021, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.