Текст песни Tu man nejaut?!

Исполнитель: Ri?i
Nebij vakar, neb?s r?t,
Ko par m?lest?bu sac?t !
Sveces gaism? tumsa snau?
Manu sirdi skumjas grau?.

Tu tici, ka m?lu Tevi,
Ka man vien?g?,
Un dom? ,ka sird? man?,
Bez Tevis vairs nav nek?!

Mani v?rdi viltus v?rdi,
?ss, tik mirkli m?n?gs prieks,
?odien laimes pilni mirk?i,
Bet jau r?t viss izgaisis.

Tu tici, ka m?lu Tevi,
Ka man vien?g?.
Un dom? ,ka sird? man?,
Bez Tevis vairs nav nek?!
Piedz.
Tu man nejaut?,
Es Tev nejaut??u vairs,
K?d?? t? notiek ?
Sap?os iet?ts r?ts,
Liekas m???ks Tev k? es x 2

Sadzirdi,
ko v?los pateikt
Nav tik viennoz?m?gs viss
Jo zem v?rdiem sl?pjas m?la,
Jo zem v?rdiem esmu es

Tu tici, ka m?lu Tevi,
Ka man vien?g?.
Un dom? ,ka sird? man?,
Bez Tevis vairs nav nek?!
Piedz.
Tu man nejaut?, Es Tev nejaut??u vairs,
K?d?? t? notiek ?
Sap?os iet?ts r?ts, liekas m???ks Tev k? es x 2

Комментарии