лида...

Исполнитель: ???ЛюбимчиК AngeL ? ???
Erb achkers pakum em
Ko demke misht tesnum em
Sirum em ev aprum em
Baic keznov misht shnchum em
Im kyanki imaste du es
Im srti aryune du es
Im kyankum es kez asum em
Jana es kez sirum em