Текст песни Коран - ?ли Имран с?ресі - сура №3 – Аль Имран (Семейство Имрана)

Исполнитель: Коран
?лиф Л?м Мим. (1)
Алладан бас?а ешбір т??ір жо?. Ол тірі, толы? ме?геруші. (2)
(М?хаммед ?.С.) Алла (Т.) са?ан, алдында?ыны растаушы ??ранды шынды? бойынша т?сірді. Ж?не Т?урат, Інжілді т?сірді. (3)
Б?рын адамдар?а тура жол еді. Ж?не пары? ?ылатын м??жизаны т?сірді. Расында Алланы? аяттарына ?арсы келгендер ?шін ?атты азап бар. Алла, ?те ?стем, ?ш алу к?шіне ие. (4)
Шын м?нінде Алла (Т.) ?а жердегі, к?ктегі еш н?рсе жасырын емес. (5)
Ол сондай Алла (Т.) сендерді жатырларда ?алауынша бейнелейді. Одан бас?а ешбір т??ір жо?. ?те ?стем, хикмет иесі. (6)
Ол Алла, са?ан ??ран т?сірді. Оны? ашы? ма?ыналы аяттары бар. Солар Кітапты? негізгі ірге тасы. Екінші ??сас ??ымда аяттар бар. Ал ж?ректері?де ?ы?ырлы? бол?андар, б?за?ылы? іздеп, ??сас ма?ыналы аяттарды? ??ымын іздестіріп со?ына т?седі. Оны? ??ымын Алла ?ана біледі. Сондай-а? ?ылымында озат бол?андар: «Б??ан сендік. Барлы?ы Раббымызды? ?асынан» дейді. Б?ны а?ыл иелері ?ана т?сінеді. (7)
Раббымыз! Бізді тура жол?а сал?аннан кейін ж?регімізді ауыт?ытпа. Ж?не бізге ?з ?асы?нан игілік бер. К?діксіз Сен ?те берегенсі?. (8)
Раббымыз! Расында Сен к?діксіз келетін бір к?нде адамдарды жинаушысы?. С?з жо?, Алла у?десінен айнымайды. (9)
Расында сондай ?арсы бол?андарды? балалары, малдары Алладан (келетін) еш н?рсеге т?теп бере алмайды. Міне солар тоза?ты? отындары. (10)
?деттері; Пер?ауынны? сыбайластарыныкі ж?не олардан б?рын?ылардікі т?різді. Олар аятттарымызды жасын?а шы?ар?ан. Сонда Алла оларды к?н?лары себепті азапта?ан. Алланы? азабы ?атты. (11)
(М?хаммед ?.С.) сондай ?арсы бол?андар?а: «Тез же?ілесі?дер де тоза??а жиналасы?дар. Нендей жаман орын.» де (12)
(Б?дір со?ысында?ы) екі топты? ?арсыласуында сендерге бір ?ибрат бар. Бір топ Алла жолында со?ысады. Екінші жа? ?арсы еді. Олар М?сылмандарды, к?здерімен, ?здеріндей екі есе к?руде еді. (Негізінде М?сылмандар, ?ш ж?з он ?ш, к?пірлер мы?дай еді) Алла кімді ?аласа, ?з ж?рдемімен ?олдайды. Расында б?нда ?ыра?ылар ?шін ?рине ?ибрат бар. (13)
Адам баласы ?шін ?атындар, балалар, алтын к?містен жинал?ан ?азыналар, с?нделген аттар, малдар ж?не егіндерді ?ызы?а с?ю ?демі к?рсетілді. Біра? олар д?ние тіршілігіні? с?ні. Негізінде орынны? жа?сысы Алланы? ?асында. (14)
(М?хаммед ?.С.) олар?а: «Сендерге б?лары?нан да жа?сы н?рседен хабар берейін бе?»,- де. Сондай та?уалар ?шін Алланы? ?асында астарынан ?зендер а?атын, онда м??гі т?ратын ба?шалар сондай-а? тап-таза ж?байлар ?рі Алланы? ризалы?ы бар. Алла (Т.) ??лдарын толы? к?руші. (15)
Сондай : «Раббымыз! Иман келтірдік, к?н?мізды жарыл?а да от азабынан са?та» дегендер; (16)
Олар сабыр етушілер, шыншылдар, бой ?сынушылар, Алла жолында мал сарып ?ылушылар ж?не та? с?ріден жарыл?ану тілеушілер, (та? нама

Другие песни этого исполнителя
Copyright © 2016-2021, "Тексты песен"

Обратная связь

Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.